Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Ellen Van de Velde
Quara eenmanszaak
Leenstraat 74 9890 Vurste
info@quara.be
0476/254112
BE0787.116.396
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Quara, een eenmanszaak met zetel te Leenstraat 74 9890 Vurste, BTW BE 0787.116.396, RPR Gent, Ellen Van de Velde, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Wordt hierna gezien als Klant: elke bezoeker van de website die een bestelling plaatst, elke bezoeker van de fysieke winkel die een goed of een dienst aankoopt.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op:

– elke bestelling die geplaatst wordt door de Klant via de website.Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Quara moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

– elke aankoop door de Klant fysiek in de winkel van Quara;

– alle diensten geleverd door Quara aan de Klant

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus, de e-commerce website en het aanbod in de fysieke winkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Quara niet. Quara is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Quara is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Quara. Quara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

ï       via kredietkaart

ï       via bancontact 

Cash (enkel in de fysieke winkel)

Quara is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De bestellingen via de webshop dienen onmiddellijk te worden voldaan. Bij bestellingen ter plaatse in de fysieke winkel dient de factuur binnen de 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door B-post, 4 euro verzendingskost voor levering in België voor een bestelling van minder dan 60 euro.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Quara.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Quara.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Quara te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht bij online bestellingen 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Quara via de website.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ellen Van de Velde – Quara, Leenstraat 74 9890 Vurste, info@quara.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Quara heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ellen Van de Velde – Quara, Leenstraat 74 9890 Vurste. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Quara zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Quara alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Quara op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Quara wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Quara geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Quara betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

ï       dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

ï       de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Quara geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

ï       de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

ï       de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

ï       de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

ï       de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

ï       overeenkomsten waarbij de Klant Quara specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

ï       de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Quara.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Quara zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Aansprakelijkheid – annuleren afspraak

De producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. Quara kan niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van haar producten. Indien de Klant producten gebruikt voor diens gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op de website is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

Quara verbindt zich ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

Annuleren kan tot 24u voor de afspraak. Indien de Klant niet tijdig annuleert, wordt de gereserveerde behandeling gefactureerd. 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Quara is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476254112, via e-mail op info@quara.be of per post op het volgende adres Leenstraat 74 9890 Vurste. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Quara beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Quara zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ellen Van de Velde, respecteert de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2016/679)met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie en/of wissing van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan (Ellen Van de Velde, Quara, Leenstraat 74 9890 Vurste), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Quara heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@quara.be.

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Cookies hebben vaak een vervaltermijn, na dewelke zij automatisch van het toestel verwijderd worden. Deze vervaltermijn zal verschillen per cookie.

De website maakt gebruik van sessiecookies. Sessiecookies zijn cookies die op het toesten geplaatst worden op het ogenblik dat u de website bezoekt. De levensduur van deze cookies is echter beperkt tot de duur van de sessie. Dit betekent dat deze cookies automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Lijst van de gebruikte cookies:

Essentiele cookies

Provider

Naam cookie

Opslagperiode

Quara.be

Sessiecookie

Sessie

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Quara om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van de woonplaats van de eenmanszaak is  bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

× Whatsapp